پيامبر صلى الله عليه و آله: بدانيد كه بهترين انسان ها كسانى هستند كه دير به خشم آيند و زود راضى شوند.

نقاشی های خلاقانه و زیبا مبارزه نقاش با یک شخصیت عصبانی